2 cách nộp BHXH điện tử cho doanh nghiệp

Những lợi ích thiết thực của khai nộp bảo hiểm xã hội điện tử là lý do ngày một nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, đăng ký và áp dụng hình thức này. Theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp có thể lựa chọn đăng ký và khai nộp bảo hiểm xã hội điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua tổ chức I-VAN. Tuy nhiên trong một thời điểm chỉ có thể chọn 1 nhà cung cấp duy nhất (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN và Cổng giao dịch điện tử.

Căn cứ vào Điều 5 Nghị định 166/2016/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN.

Trong đó, tổ chức I-VAN là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 

Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là điểm truy cập trên môi trường mạng của hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nhận, truyền thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử và với Tổ chức I-VAN.

Tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp, việc đăng ký và khai nộp bảo hiểm xã hội điện tử qua một trong hai phương thức nói trên đều có thể thực hiện một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc tổ chức I-VAN sẽ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khai nộp bảo hiểm xã hội điện tử cũng như giải quyết kịp thời nếu có sự cố phát sinh.

Nộp BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thủ tục nộp BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định tại Điều 25 Nghị định 166/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

Doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thực hiện lập và nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử theo một trong hai cách:

Cách 1: Doanh nghiệp truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cách 2: Doanh nghiệp lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau đó truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để thực hiện gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho doanh nghiệp.

Nộp BHXH điện tử qua Tổ chức I-VAN

Trong trường hợp doanh nghiệp chọn khai nộp BHXH điện tử qua Tổ chức I-VAN thì thủ tục thực hiện như sau: (căn cứ Điều 30 Nghị định 166/2016/NĐ-CP).

>> Vì sao nên chọn bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare?

Tương tự như quá trình khai nộp BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, có hai cách để doanh nghiệp lập và nộp hồ sơ BHXH điện tử qua tổ chức I-VAN. Bao gồm:

Cách 1: Doanh nghiệp truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của Tổ chức I-VAN và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cho Tổ chức I-VAN.

Cách 2: Doanh nghiệp lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau đó truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để thực hiện gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cho Tổ chức I-VAN.

Sau khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của doanh nghiệp, Tổ chức I-VAN thực hiện việc gửi hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho doanh nghiệp trong thời hạn 02 giờ.Lưu ý: Tại điểm a, Khoản 2, Điều 8 Quyết định 838/QĐ-BHXH quy định rõ: “Trường hợp thay đổi Tổ chức I-VAN: tổ chức, cá nhân phải đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại khoản 3 Điều này và thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo quy định tại khoản 1 Điều này.” Như vậy, doanh nghiệp không thể tham gia cùng lúc 2 phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử.