Có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện khi đã nghỉ việc được không?

Thực tiễn, có nhiều lao động đang làm việc tại công ty, đang thực hiện việc đóng BHXH nhưng vì một lý do nào đó mà đã nghỉ việc tại công ty và đã thực hiện việc chốt sổ BHXH. Vậy nếu trong trường hợp người lao động này chưa đi làm tại một công ty khác nhưng có nguyện vọng được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có được không? Và nếu được đóng BHXH trong trường hợp này thì sau khi đi làm trở lại người lao động này có được chuyển sang đóng BHXH do công ty mới đóng không?

Có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện khi đã nghỉ việc được không?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 2, Khoản 5 Điều 3 Luật BHXH năm 2014 thì người tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng.

>> Hướng dẫn doanh nghiệp xin giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, thì trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc tại công ty và chưa giao kết hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên) thì người lao động này thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Trong thời gian tham gia BHXH tự nguyện, nếu người lao động phát sinh hợp đồng lao động tại đơn vị mới thì sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc và dừng tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện.