Hướng dẫn sử dụng

Trường hợp đơn vị gia hạn chữ ký số hoặc thay chữ ký số mới thì cần phải điều chỉnh chứng thư số

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm => nhấn vào menu Đơn vị

 • Hệ thống hiển thị màn hình thông tin đơn vị

Bước 2: Thêm thông tin chứng thư số cần thay đổi

Tại tab Chứng thư số, nhấn nút Thêm mới

 • Hệ thống hiển thị popup thêm mới chứng thư số

 • NSD có thể thêm mới chứng thư số HSM hoặc USB Token
 • Thêm chứng thư số HSM
 • B1: Tích chọn hình thức: HSM
 • B2: Nhập service host, tài khoản và mật khẩu
 • B3: Nhấn button “Lấy dữ liệu chứng thư” để hệ thống lấy thông tin chứng thư số từ hệ thống HSM
 • B4: Nhấn “Xác nhận” để lưu thông tin chứng thư số vào hệ thống, hoặc nhấn Hủy để hủy bỏ thao tác
 • Thêm chứng thư số từ USB Token
 • B1: Chọn hình thức: Token (NNT cần cắm USB vào máy tính và cài đặt phần mềm chữ ký số CyberSign Client)
 • B2: Hệ thống hiển thị phần mềm chữ ký số CyberSign Client
 • B3: Chọn chứng thư số của đơn vị, mã số thuế trên chứng thư số phải trùng với mã số thuế đang đăng nhập trên hệ thống
 • B4: Nhấn “Xác nhận” để lưu thông tin chứng thư số muốn thêm vào hệ thống, hoặc nhấn Hủy để hủy thao tác.

Bước 3: Thực hiện gửi thay đổi chứng thư số lên hệ thống BHXH

Có thể thực hiện 2 cách:

Cách 1:

Tại tab Thông tin đơn vị, nhấn nút Điều chỉnh IVAN

 • Hệ thống hiển thị popup Điều chỉnh IVAN, Chọn chứng thư số cần điều chỉnh
 • Điền lại thông tin người liên hệ và emaail nếu có thay đổi

 • Nhấn Ký và Gửi BH để gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan BHXH (cắm USB token ký số vào máy) hoặc nhấn Hủy bỏ để hủy thao tác và đóng popup.

Cách 2:

Tại tab Chứng thư số, nhấn nút kích hoạt chứng thư số cần điều chỉnh

– Hệ thống hiển thị popup thông báo

– Nhấn nút Điều chỉnh IVAN, hệ thống hiển thị popup Điều chỉnh IVAN

 • Điền lại thông tin thay đổi và chọn chữ ký số mới
 • Nhấn Ký và Gửi BH để gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan BHXH (cắm USB token ký số vào máy) hoặc nhấn Hủy bỏ để hủy thao tác và đóng popup.

Bước 4: Kiểm tra kết quả Điều chỉnh IVAN

 • Theo dõi qua email: NSD sẽ nhận được email thông báo BHXH chấp nhận đăng ký thay đổi thông tin giao dịch điện tử của BH Việt Nam.
 • Theo dõi trên phần mềm: Theo dõi kết quả của hồ sơ tại menu Đơn vị/ Lịch sử giao dịch