Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm => nhấn vào dấu + thêm thủ tục ở góc trái màn hình

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ, chọn thủ tục 630b: Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang đóng BHXH

 • Hệ thống hiển thị biểu mẫu kê khai

Bước 3: Tại phần Duyệt mới, đơn vị nhấn “Thêm lao động” mục thai sản

Lưu ý: Kê khai phần Duyệt mới là đối với hồ sơ mới phát sinh, phần Điều chỉnh là đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh số đã được giải quyết (Hồ sơ gửi đi được duyệt và đã Hưởng tiền, sau phát hiện sai sót cần điều chỉnh lại đơn vị kê khai vào phần điều chỉnh)

Bước 4: Tích chọn vào người lao động => nhấn “Lưu

Lưu ý: Chỉ hiển thị người lao động có mã BHXH và có thể tích chọn nhiều người lao động

Bước 5: Điền các trường thông tin trên lưới kê khai

 • Chọn loại thai sản: ví dụ chọn loại “Sinh con” => “Sinh thông thường – sinh một con”
 • Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp

+ Từ ngày: ngày tháng năm đầu tiên NLĐ nghỉ thực tế

+ Đến ngày: ngày tháng năm cuối cùng NLĐ nghỉ thực tế

 • Tổng số: đơn vị điền tổng số ngày NLĐ nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết
 • Chỉ tiêu xác định điều kiện mức hưởng: nếu lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con điền ngày sinh của con
 • Từ ngày đơn vị đề nghị: Ghi ngày thực tế của lao động nghỉ (trùng từ ngày tính hưởng trợ cấp)
 • Ngày sinh của con: điền ngày tháng năm NLĐ sinh con
 • Số con: đơn vị điền số con sinh được trong kỳ giải quyết
 • Hình thức nhận

+ Nếu chọn “Chi trả qua đơn vị” thì trên cùng màn hình ô Số hiệu tài khoản đơn vị điền số tài khoản của đơn vị Mở Tại Ngân hàng…Chi Nhánh…

+ Nếu Tích chọn “Chi trả qua ATM” thì đơn vị điền thêm số tài khoản của người lao động.

 • Đơn vị tích ô kèm hồ sơ giấy nếu có

Bước 6: Đơn vị kê khai hết thông tin yêu cầu xong, cắm USB token ký số vào máy => nhấn “Ký và gửi”

* Lưu ý: Nộp tờ khai thành công đơn vị gửi luôn “hồ sơ giấy” lên cơ quan bảo hiểm qua đường bưu điện, bảo hiểm nhận được hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để giải quyết.

Hồ sơ giấy bao gồm: Giấy chứng sinh/Khai sinh bản sao hoặc trích lục khai sinh.

 • Hệ thống thông báo “Ký và gửi hồ sơ thành công”

Bước 7: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau: