Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, nhấn vào icon thêm thủ tục ở góc trái màn hình

 • Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ  

Bước 2: Chọn thủ tục 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

 • Hệ thống hiển thị dạng lưới kê khai các tờ khai

Bước 3:  Kê khai tờ khai D05-TS (tờ khai bắt buộc)

 • Nhấn nút Thêm lao động ở từng loại khai báo tương ứng
 • Hệ thống hiển thị popup chọn  người lao động, bao gồm tất cả người lao động đã được thêm vào hệ thống

 • Tích chọn người lao động cần kê khai => nhấn Lưu

 • Hệ thống hiển thị thông tin cần kê khai của 1 người lao động, nhập các trường bắt buộc:

+ Mức tiền làm căn cứ đóng: Ghi mức tiền làm căn cứ đóng trên tháng

+ Phương án TM: Tăng mới đối với người tham gia lần đầu chưa có sổ BHXH

+ Phương án DT: Đóng tiếp đối với người tham gia đã có sổ BHXH

+ Phương thức đóng: Chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng

+ Số tháng: điền số tháng theo phương thức đóng đã chọn

+ Tổng mức đóng = Mức tiền căn cứ đóng x Số tháng

+ Điền tỷ lệ NSNN hỗ trợ đóng theo quy định (thuộc hộ nghèo: 30%, thuộc cận nghèo 20%, còn lại 10%.

+ Tổng tiền đóng = Tổng mức đóng * 22%

+ NSNN hỗ trợ = Tỷ lệ NSNN hỗ trợ (%) * Mức chuẩn nghèo nông thôn * 22%

+ Tỷ lệ NSDP hỗ trợ: ghi tỷ lệ % ngân sách địa phương hỗ trợ thêm (trường hợp địa phương hỗ trợ theo mức tiền cụ thể thì để trống.

+ NSDP hỗ trợ = Tỷ lệ NSDP hỗ trợ x mức chuẩn nghèo nông thôn x 22%, trường hợp địa phương hỗ trợ theo mức tiền cụ thể thì ghi mức tiền hỗ trợ.

+ Người tham gia đóng = Tổng tiền đóng – NSNN hỗ trợ – NSDP hỗ trợ – Hỗ trợ khác

 • Xem tờ khai: NSD có thể chọn xem tờ khai để xem thông tin người lao động đã thêm trên mẫu D05-TS

NSD nhấn Tiếp theo để chuyển sang màn hình tờ khai TK1-TS

Bước 4: Kê khai mẫu tờ khai TK1-TS => Nhấn Tiếp theo, chuyển sang màn hình tờ khai D01-TS 

Ngoài ra còn có các chức năng khác như sau:

 • Xóa: xóa người lao động trong tờ khai TK1-TS
 • Thêm lao động: thêm người lao động vào TK1-TS (chỉ thêm được người lao động chưa có trong mẫu TK1-TS)
 • Xem tờ khai: xem thông tin người lao động đã thêm trên mẫu TK1-TS
 • Hủy bỏ: hủy bỏ thao tác kê khai thủ tục
 • Lưu và đóng: lưu thông tin đã kê khai của người lao động và đóng lưới kê khai

Bước 5: Kê khai tờ khai D01-TS (nếu có)

 • Trường hợp đơn vị làm hồ sơ báo tăng muộn từ 1 tháng trở lên sẽ phải làm tờ khai D01-TS
 • Thực hiện kê khai như sau:

+ Nhấn Thêm lao động

+ Hệ thống hiển thị popup chọn người lao động (chỉ hiển thị danh sách NLĐ đang kê khai ở tờ khai chính D05-TS) => tích chọn người lao động, nhấn Lưu

   + Nhập các thông tin bắt buộc, nhấn Tiếp theo để chuyển sang màn hình giấy tờ đính kèm

Ngoài ra còn có các chức năng khác như sau:

 • Xóa: xóa người lao động trong tờ khai D01-TS
 • Thêm lao động: thêm người lao động vào D01-TS
 • Xem tờ khai: xem thông tin người lao động đã them trên mẫu D01-TS
 • Hủy bỏ: hủy bỏ thao tác kê khai thủ tục
 • Lưu và đóng: lưu thông tin đã kê khai của người lao động và đóng lưới kê khai

Bước 6: Thêm giấy tờ kèm theo

 • File đính kèm không bắt buộc, có thể them đính kèm hoặc không theo yêu cầu của cơ quan BHXH
 • Thực hiện tải file đính kèm như sau:

      + Nhấn Tải lên => hệ thống mở thư mục lưu trữ file trên máy tính => chọn file cần đính kèm

Bước 7: Nhấn Ký và gửi để ký gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH (cắm USB Token vào máy để thực hiện ký) => hệ thống thông báo “Ký gửi thành công hồ sơ”

Bước 8: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau:

 • Nhấn đúp vào hồ sơ đã gửi cơ quan BHXH (trạng thái là Gửi BHXH thành công) => hệ thống hiển thị popup thông tin kết quả hồ sơ
 • Đơn vị nhấn icon  để load lại kết quả hồ sơ