Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, nhấn vào icon thêm thủ tục ở góc trái màn hình

Hệ thống hiển thị màn hình tạo hồ sơ  

Bước 2: Chọn thủ tục 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất => hệ thống hiển thị biểu mẫu kê khai

Bước 3: Nhấn “Thêm lao động”

Hệ thống hiển thị popup gồm danh sách người lao động đã được thêm vào hệ thống

Tích chọn vào người lao động => nhấn “Lưu”

Bước 4: Thông tin người lao động sẽ chuyển mẫu kê khai TK1-TS

Đơn vị điền các thông tin cần thiết, nội dung thay đổi yêu cầu ghi rõ Đề nghị cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

NSD có thể thực hiện các tác vụ trong màn tờ khai TK1-TS

 • Xem tờ khai: xem mẫu tờ khai TK1-TS của những người lao động đang kê khai
 • Lưu và đóng: lưu thông tin người lao động đang kê khai và thoát ra màn hình danh sách
 • Hủy bỏ: hủy thao tác kê khai thủ tục
 • Tiếp theo: hệ thống chuyển sang màn tờ khai tiếp theo

Bước 5: Nhấn “Tiếp theo”, hệ thống chuyển sang màn tờ khai D01-TS

+ Trường hợp, hồ sơ yêu cầu tờ khai D01-TS, thì đơn vị thực hiện kê khai như sau

 • Tại màn hình tờ khai D01-TS, NSD nếu cần thêm người lao động vào bảng kê, nhấn “Thêm lao động”

 • Hiện danh sách người lao động đã được thêm ở tờ khai TK1-TS

 • Tích chọn tên người lao động và nhấn Lưu, hệ thống hiển thị thông tin kê khai

 • Nhập các thông tin bắt buộc (dấu * đỏ)
 • Nhấn “Xem tờ khai” để xem lại mẫu tờ khai D01-TS vừa lập
 • Nhấn “Lưu và đóng”: lưu thông tin đang kê khai và thoát ra màn hình danh sách

Bước 6: Trường hợp, hồ sơ không yêu cầu bảng kê D01 thì NSD nhấn “Ký và gửi” (Đơn vị cắm USB token ký số vào máy)

 • Hệ thống thông báo “Ký và gửi hồ sơ thành công”

Bước 7: Đơn vị theo dõi và tra cứu kết quả nộp hồ sơ tại màn hình danh sách đơn vị như sau: