Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng CyberCare: Đăng ký, điều chỉnh IVAN (Mục đơn vị)

Chức năng Đơn vị trong phần mềm CyberCare hỗ trợ người dùng quản lý thông tin đơn vị sử dụng bảo hiểm xã hội điện tử cũng như thực hiện các thủ tục đăng ký, điều chỉnh và gia hạn IVAN. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và điều chỉnh IVAN khi sử dụng CyberCare.

Giao diện chức năng Đơn vị của CyberCare

1. Đăng ký IVAN

Trong trường hợp đơn vị chưa đăng ký sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH với cơ quan BHXH thì cần đăng nhập hệ thống và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào chức năng Đơn vị →  Chọn nút Đăng ký IVAN trên thanh công cụ.

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Đăng ký sử dụng IVAN → Nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc → Nhấn tải phần mềm ký số CyberSign và thực hiện cài đặt phần mềm (nếu đã cài đặt CyberSign thì bỏ qua bước này) → Nhấn Thêm chứng thư để thực hiện ký số điện tử.

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại thông tin, hoặc nhấn “Ký và gửi BH” để hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng IVAN với BHXH. Hoặc nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động và trở lại màn thông tin đơn vị.

Bước 4: Kiểm tra email, nhận mail “Xác nhận đăng ký tham gia giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của BHXH” và thực hiện xác thực theo hướng dẫn trong email.

2. Điều chỉnh IVAN

Đơn vị đã đăng ký sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH với cơ quan BHXH nhưng cần thay đổi, điều chỉnh thông tin thì thực hiện đăng nhập hệ thống, sau đó làm theo từng bước:

Bước 1: Vào chức năng Đơn vị →  Nhấn Điều chỉnh IVAN

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Điều chỉnh IVAN → Nhập đầy đủ các trường thông tin cần điều chỉnh → Nhấn tải phần mềm ký số CyberSign và thực hiện cài đặt phần mềm (nếu đã cài đặt thì bỏ qua bước này) → Nhấn Thêm chứng thư để thực hiện ký số điện tử.

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại thông tin. Hoặc nhấn “Ký và gửi BH” để hoàn tất thủ tục Điều chỉnh thay đổi thông tin đăng ký sử dụng IVAN với BHXH. Hoặc nhấn “Trở lại” để hủy bỏ hành động và trở lại màn thông tin đơn vị.

Bước 4: Kiểm tra email, nhận mail “Xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử” và thực hiện xác thực theo hướng dẫn trong email.

>> Hướng dẫn sử dụng CyberCare: Các thao tác với chức năng Người lao động

3. Ngưng sử dụng IVAN

Trong trường hợp đơn vị muốn ngưng sử dụng IVAN thì vào mục Đơn vị trên thanh menu chính của CyberCare và tiến hành như sau:

Tìm và chọn nút Ngưng IVAN trên thanh công cụ → Hệ thống hiển thị cửa sổ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ IVAN → Kiểm tra thông tin đơn vị, chọn ngày ngừng IVAN và nhập lý do ngừng → Nhấn Lưu để lưu lại thông tin, hoặc nhấn “Ký và gửi BH” để hoàn tất thủ tục ngưng sử dụng IVAN với BHXH, hoặc nhấn “Đóng” để hủy bỏ thao tác → Kiểm tra email, nhận mail “Xác nhận ngừng giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” và thực hiện xác thực theo hướng dẫn trong email.

4. Ngưng sử dụng IVAN khác

Tiến trình thực hiện ngưng sử dụng IVAN khác thực hiện theo hướng dẫn:

Bước 1: Vào chức năng Đơn vị →  Nhấn Ngưng IVAN khác

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ IVAN → Kiểm tra thông tin đơn vị, chọn ngày ngừng IVAN và nhập lý do ngừng.

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu lại thông tin, hoặc nhấn “Ký và gửi BH” để hoàn tất thủ tục ngưng sử dụng IVAN với BHXH. Hoặc nhấn “Đóng” để hủy bỏ thao tác.

Bước 4: Kiểm tra email, nhận mail “Xác nhận ngừng giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” và thực hiện xác thực theo hướng dẫn trong email.

4.1 Kiểm tra lịch sử giao dịch

Để tra cứu kết quả đăng ký hoặc xem lại quá trình thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký, ngừng sử dụng IVAN, người dùng vào nút Lịch sử GD trong chức năng Đơn vị → Hệ thống hiển thị cửa sổ Lịch sử giao dịch chứa toàn bộ thông tin Đăng ký, điều chỉnh, ngưng IVAN.

Khi cần xem chi tiết giao dịch của 1 lần giao dịch, nhấn icon “+” ở cột Hành động để mở hộp thoại tra cứu:

  • Nhấn “Tra cứu” để thực hiện gửi yêu cầu tra cứu các bước xử lý hồ sơ.
  • Nhấn “Tải lại” để hiển thị kết quả tra cứu của cơ quan BHXH trả về.