Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN THÊM ĐƠN VỊ TRÊN CYBERCARE

I- Đơn vị đã có mã đơn vị

Bước 1: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm => hiển thị danh sách đơn vị đã có

Nhấn nút “Thêm đơn vị”

  • Hệ thống hiển thị popup thêm đơn vị đã có mã

Bước 2: Điền thông tin đăng ký của đơn vị

Nhập các trường thông tin bắt buộc:

– Thông tin đơn vị bao gồm Mã đơn vị, tên và địa chỉ

– Cơ quann BHXH chọn theo địa chỉ quận/huyện DKKD

– Số điện thoại và email của người giao dịch với BHXH

– Điền các thông tin khác của đơn vị

=> nhấn Lưu để lưu thông tin đơn vị cần thêm, nhấn Hủy bỏ để hủy thao tác.

Bước 3: Đăng ký ivan cho đơn vị thêm mới

  • Tại menu đơn vị chọn Chứng thư số, thực hiện thêm mới chứng thư
  • Chọn Thông tin đơn vị thực hiện Ngừng/Đăng ký Ivan theo hướng dẫn đăng ký ivan cho đơn vị mới.

Kiểm tra Email kích hoạt của BHVN gửi, kích hoạt theo hướng dẫn để hoàn tất đăng ký.

II- Đơn vị đăng ký BHXH lần đầu, chưa có mã đơn vị

Bước 1: Đơn vị đăng nhập vào phần mềm => hiển thị danh sách đơn vị đã có

Nhấn nút “Đăng ký cấp mã lần đầu”

– Hệ thống hiển thị popup thêm thông tin đơn vị cấp mã lần đầu

Bước 2: Điền thông tin đăng ký của đơn vị

Nhập các trường thông tin bắt buộc:

– Thông tin đơn vị bao gồm Mã đơn vị, tên và địa chỉ

– Nội dung ghi rõ đăng ký cấp mã đơn vị cho loại đối tượng

– Cơ quan BHXH chọn theo địa chỉ quận/huyện DKKD

– Số điện thoại và email của người giao dịch với BHXH

– Điền các thông tin khác của đơn vị: thông tin người đại diện, đính kèm file DKKD, chọn chứng thư số, gói dịch vụ đăng ký.

=> Ký & gửi BH

Bước 3: Người dùng kiểm tra email, nhập mã gateway theo email bảo hiểm xã hội gửi để thực hiện kích hoạt gateway theo hướng dẫn và chờ BH cấp mã đơn vị sau 2-3 ngày làm việc.

Sau khi nhận được mã đơn vị gửi về email, nhấn vào bản ghi đăng ký cấp mã hệ thống sẽ hiển thị ô nhập mã đơn vị => nhấn Xác nhận để thực hiện cập nhật mã đơn vị vào hệ thống