Trang chủ

BH thất nghiệp

Những điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 61/2020

Nghị định 61/2020 đã bổ sung nhiều điểm mới liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đáng chú ý là nội dung thay đổi điều kiện nhận hỗ trợ đối với người lao động…

Hồ sơ và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được quy định cụ thể tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định 61/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP