Trang chủ

Chế độ ốm đau

Điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của NLĐ năm 2020

Đối với những người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp thì vẫn được hưởng 100% mức lương của ngày nghỉ ốm đau nếu như nghỉ bệnh vào ngày nghỉ phép năm.