Trang chủ

Chế độ tử tuất

Quy định về điều kiện và đối tượng hưởng bảo hiểm tử tuất

Luật BHXH đã quy định rất rõ những điều kiện để hưởng bảo hiểm tử tuất. Cùng tìm hiểu cụ thể các quy định về điều kiện và đối tượng được hưởng trong bài viết dưới đây.