Trang chủ

TNLĐ – Bệnh nghề nghiệp

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp người lao động bị tai nạn lao động

Để được giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách nhanh chóng và đầy đủ, người lao động và người sử dụng lao động cần nắm được loại hồ sơ cần chuẩn bị

Điều kiện hưởng và mức trợ cấp chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

Tại Mục 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định rõ về chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động. Cùng tìm hiểu chi tiết quy định trong bài viết