Những thay đổi liên quan đến cách tính lương hưu năm 2020

Một trong những thay đổi đáng chú ý của chính sách bảo hiểm xã hội năm 2020 đó chính là chế độ hưu trí. Theo quy định, cách tính lương hưu hàng tháng sẽ bằng với tỷ lệ lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương trên thu nhập tháng đóng BHXH. Tuy nhiên, mức lương hưu này lại phụ thuộc vào đối tượng là nam hay nữ và thời điểm bắt đầu hưởng. Đây chính là những nội dung thay đổi quan trọng trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2020.

03 thay đổi liên quan đến cách tính lương hưu năm 2020

Thay đổi số năm đóng bảo hiểm làm căn cứ xác định tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 và Điểm a Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định rõ, lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 thì số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ 45% phải là 18 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%.

Trong khi trước đây, nếu nghỉ hưu vào năm 2018 thì số năm đóng BHXH là 16 năm, năm 2019 là 17 năm.

Đối với lao động nữ, cách tính lương hưu không có gì thay đổi vào năm tới.

>> Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH năm 2020

Độ tuổi hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy định cụ thể về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;”

Sự thay đổi này ảnh hưởng tới cả lao động nam và lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện bình thường về tuổi hưu (nam 60 và nữ 55 tuổi).

>> 8 điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc

Lộ trình cụ thể: Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Thay đổi cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Điểm e khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH như sau: Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Đáng chú ý, chỉ áp dụng với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này mà không áp dụng với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.