Quy định về “có việc làm” đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã hai lần virus SARS-CoV-2 hoành hành ở nước ta.  Đại dịch Covid 19 không chỉ gây thiệt hại cho toàn bộ nền kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng tới cuộc sống của từng người lao động. Trong bối cảnh khó khăn khắc nghiệt đó, bảo hiểm thất nghiệp là một cứu cánh cho đời sống của người lao động.

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ bảo hiểm xã hội, nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm kiếm việc làm dựa trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi:

 Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có thời hạn hoặc không có thời hạn.

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, Đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Khi đã có việc làm, người lao động sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy định về “có việc làm” đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trước đây, trường hợp “ có việc làm” được quy định tại Điều 21, Nghị định 28/2015/NĐ-CP. Từ ngày 15/7/2020, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9, Điều 1, Nghị định 61/2020/NĐ-CP. Cụ thể là: Người lao động được xác định là “có việc làm” khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp.

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho Trung tâm dịch vụ việc làm.”

>> Những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 61/2020

So với trước, Nghị định 61/2020/NĐ-CP đã mở rộng các trường hợp người lao động được xác định là có việc làm để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu, làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo, khi đủ điều kiện.

Thời gian bảo lưu được tính bằng ( = ) Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi ( – ) thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp.

>> Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động lớn tuổi

Nguyên tắc tính thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: Mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, từ ngày 15/07/2020, người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên sẽ được xác định là “người lao động có việc làm” để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.