Tạm dừng đóng quỹ Hưu trí, Tử tuất đối với các DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cho phép người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12-2020.

Tại Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10/8/2020 của BHXH Việt Nam nêu rõ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12/2020.

Đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất lần đầu theo hướng dẫn tại công văn số 1511 của Bộ LĐ-TBXH thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12-2020.

Điều kiện tạm dừng đóng quỹ Hưu trí, Tử tuất

Cụ thể, tại Công văn số 1511 của Bộ LĐ-TBXH quy định: Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

– Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

– Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất);

– Đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

+ Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

+ Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

+ Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

>> Bảo hiểm thất nghiệp với người lao động lớn tuổi

Về hồ sơ gửi cơ quan BHXH:

Sau khi có văn bản xác nhận đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất nêu trên, đề nghị đơn vị gửi hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị của đơn vị;

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) (Mẫu D02-TS) theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

– Văn bản của cơ quan quản lý có thẩm quyền (phòng Lao động – Thương binh – Xã hội/phòng Tài chính – Kế hoạch/Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng) xác nhận đủ điều kiện dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Về thời hạn giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất tại cơ quan BHXH

Không quá 5 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ đầy đủ của đơn vị. 

Thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

– Kể từ tháng đơn vị được cơ quan có thẩm quyền nêu trên phê duyệt đến tháng 6/2020.

– Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH thành phố phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

>> Cách tính lương hưu và tiền trợ cấp cho người nghỉ hưu trước tuổi

Lưu ý:

– Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đơn vị vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản (3%), BHTNLĐ-BNN (0,5%), BHYT (4,5%) và BHTN (2%).

– Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian tạm dừng đóng thì đơn vị thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

– Hết thời hạn tạm dừng đóng, đơn vị và người lao động tiếp tục đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng; số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH.

– Trường hợp đơn vị thực hiện ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc: đề nghị đơn vị căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện.