Thời hạn có giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Thẻ bảo hiểm y tế là giấy tờ pháp lý quan trọng đối với người mua bảo hiểm để được hưởng các chế độ khám, chữa bệnh BHYT.

Không phải đổi thẻ BHYT hằng năm

Hiện nay, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH. Trên thẻ có thông tin xác định thời điểm người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và ghi thời điểm có giá trị sử dụng (bỏ quy định ghi thời hạn hết giá trị sử dụng). Theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH (ngày 27/3/2020), cơ quan BHXH thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in đổi thẻ BHYT mới (trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ). Vì vậy, thẻ BHYT được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hằng năm.

Thời hạn có giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Theo Luật BHYT 2014, thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng sẽ khác nhau tùy theo từng đối tượng.

Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 (sửa đổi, bổ sung Điều 47 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình thu BHXH, BHYT) … đã hướng dẫn quy định về giá trị sử dụng thẻ BHYT như sau:

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT (trừ đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi).

Thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày người tham gia thực hiện đóng BHYT.

Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Nếu sinh trước ngày 30/9 thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi; nếu sinh sau ngày 30/9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của UBND cấp huyện.

Đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với người hiến bộ phận cơ thể: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

Đối với học sinh phổ thông, thẻ BHYT được cấp hằng năm. Đối với học sinh lớp 1: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; Đối với học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Đối với học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm thứ nhất của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng; Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; Nhóm do người sử dụng lao động đóng có thời gian tham gia BHYT liên tục: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT…

>> Mức hưởng BHYT đúng tuyến, trái tuyến và vượt tuyến

Đổi thẻ BHYT

Mặc dù có quy định hằng năm không phải đổi thẻ BHYT nhưng vẫn có một số trường hợp mà người tham gia BHYT phải thực hiện việc cấp lại, đổi thẻ để đảm bảo quyền lợi của mình:

  • Trường hợp làm mất, rách, hỏng thẻ BHYT (trường hợp phải cấp lại).
  • Trường hợp thay đổi thông tin trên thẻ BHYT:
    • Trường hợp thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu.
    • Trường hợp đổi mã đối tượng và mức hưởng BHYT.

Kể từ ngày 01/01/2019, trường hợp đổi thẻ không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ. Việc cấp lại, đổi thẻ được thực hiện tại cơ quan BHXH quản lý thu và cấp thẻ BHYT trước đó.

Trường hợp thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu: Người tham gia BHYT có thể thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tuần đầu tiên của tháng đầu mỗi quý. Trường hợp có sai sót về thông tin làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT, người tham gia, đơn vị quản lý đối tượng cần liên hệ với cơ quan BHXH để đổi lại thẻ. Cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm đổi thẻ BHYT ngay trong ngày làm việc, khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia BHYT đến làm thủ tục cấp đổi thẻ BHYT do sai thông tin về thời gian tham gia BHYT.