Tuổi nghỉ hưu và số năm tham gia bảo hiểm xã hội

Có một khoản lương hưu hàng tháng đủ sống là một bảo đảm cho tuổi già có thể “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Để được hưởng lương hưu, điều kiện đầu tiên là tuổi nghỉ hưu của lao động thuộc diện đóng BHXH bắt buộc.

Theo quy định của Bộ luật Lao động 45/2019, từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu được quy định cụ thể cho từng nhóm đối tượng:

1.Người lao động, cán bộ, công chức:

Nam: 60 tuổi 03 tháng, nữ 55 tuổi 04 tháng.

Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng nếu làm các công việc độc hại, nguy hiểm. Nam đủ 50 tuổi 03 tháng; nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ việc:

– Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng.

– Nam từ đủ 50 tuổi 03 tháng, nữ từ đủ 45 tuổi 04 tháng, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn .

– Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

>> Quy định về nghỉ thai sản của lao động nữ

3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ việc: nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng.

Điều kiện thứ hai là thời gian tối thiểu tham gia BHXH bắt buộc. Người lao động phải có 20 năm trở lên tham gia đóng BHXH hoặc có đủ 15 năm đóng BHXH nếu làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ việc phải có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí.

Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Đủ 60 tuổi 03 tháng với nam, 55 tuổi 04 tháng với nữ. 

– Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Nếu người lao động nghỉ việc mà đã đủ thời gian đóng  BHXH (20 năm hoặc 15 năm) nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu, để được hưởng lương hưu, người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để chờ đủ tuổi nghỉ hưu mà không cần phải đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện.