Mới nhất: Đã có mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH 2021

Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2021. Từ 15/2, tăng mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH trước 1995 lên 5,01

Ngày 30/12/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng như sau: Trước năm 1995 mức điều chỉnh là 5,01; năm 1995 mức điều chỉnh là 4,25; năm 2000 mức điều chỉnh là 3,52; năm 2005 mức điều chỉnh là 2,82; năm 2010 mức điều chỉnh là 1,69; năm 2016 mức điều chỉnh là 1,14; năm 2020 và năm 2021 là 1,00.

Đặc biệt, đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01/01/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo mức trên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH

Theo đó, đối tượng được điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH gồm:

– Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

– Người lao động đóng BHXH thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp mọt lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Các đối tượng này được điều chỉnh tiền lương theo công thức:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng thực hiện theo bảng sau:

Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01/01/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương  do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo bảng trên.

Các quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01/01/2021.